Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt POWER

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Maria Syta-Ciesielska

Biuro Projektu
ul. Gołębia 24, pok. 16
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 10 24
e-mail: kompetencje@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt "Mistrzowie dydaktyki"

Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu.

Projekt zakłada udział nauczycieli akademickich, którzy w ramach działań wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego będą uczestniczyć w krótkotrwałych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich (m.in. Uniwersytecie w Groningen, Uniwersytecie Aarhus, University College London). Po wizycie studyjnej nauczyciel akademicki zobowiązany będzie do przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu na Uniwersytecie Jagiellońskim przez okres 1 semestru akademickiego.

Więcej informacji dotyczących Projektu można znaleźć na stronie MNiSW.

http://www.bip.nauka.gov.pl/mistrzowie-dydaktyki/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-mistrzowie-dydaktyki.html

https://www.gov.pl/web/nauka/mistrzowie-dydaktyki-w-ramach-dzialania-43-wspolpraca-ponadnarodowa

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • są zatrudnieni na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni;
  • posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie);
  • posiadają wiedzę w zakresie metody tutoringu.

UWAGA: Rekrutacja do Projektu prowadzona była w maju 2018 r. Zakwalifikowanych do udziału w Projekcie zostało 35 nauczycieli akademickich UJ.

Wsparcie dla Uczestników Projektu

Podniesienie kompetencji w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak metoda tutoringu w kształceniu, poprzez udział Uczestników Projektu w zagranicznej wizycie studyjnej (krótkotrwałej) w celu odbycia szkolenia. Wizyta studyjna poprzedzona będzie informacyjnym spotkaniem przedwyjazdowym.

Organizacja wizyt studyjnych i spotkań przedwyjazdowych należy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest finansowana ze źródeł i na zasadach określonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uniwersytet na podstawie umowy o dofinansowanie otrzymuje środki finansowe na:

  • finansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, przeprowadzanych w ramach normalnego toku studiów;
  • finansowanie przejazdów krajowych na spotkanie informacyjne oraz na wizytę studyjną do wysokości maksymalnej kwoty określonej w Projekcie, rozliczane zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Model tutoringu - publikacja powstała w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Regulaminy

Regulamin uczestnictwa nauczycieli akademickich w projekcie pozakonkursowym o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki”

Załącznik 1 Zgłoszenie do projektu Mistrzowie dydaktyki

Załącznik 2 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik 3 - Zobowiązanie do uczestnictwa w projekcie Mistrzowie dydaktyki

Załącznik 4 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zasady rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie

         Załącznik nr 1 do zasad rekrutacji i uczestnictwa