Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Biuro Projektu

ul. Ingardena 6, p. 0.25
30-060 Kraków
tel. (+48 12) 663 26 37
e-mail: kompetencje@uj.edu.pl 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt "Mistrzowie dydaktyki" – edycja 2018

Projekt zakończony z dniem 31.12.2022 r.

Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem Projektu było podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu.

Projekt zakładał udział nauczycieli akademickich, którzy w ramach działań wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w krótkotrwałych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich (Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet w Aarhus, University College London, Uniwersytet w Gandawie oraz Uniwersytet w Oslo). Zamiast wizyt studyjnych mogły być realizowane szkolenia online. Po wizycie studyjnej/szkoleniu online nauczyciel akademicki zobowiązany był do przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu na Uniwersytecie Jagiellońskim przez okres 1 semestru akademickiego.

Więcej informacji dotyczących Projektu można znaleźć na stronie MEiN

https://www.gov.pl/web/nauka/mistrzowie-dydaktyki-w-ramach-dzialania-43-wspolpraca-ponadnarodowa

Projekt skierowany był do nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy spełniali łącznie następujące warunki:

  • byli zatrudnieni na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni;
  • posiadali udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie);
  • posiadali wiedzę w zakresie metody tutoringu.

Zakwalifikowanych do udziału w Projekcie zostało 35 nauczycieli akademickich UJ.

Wsparcie dla Uczestników Projektu

Podniesienie kompetencji w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak metoda tutoringu w kształceniu, poprzez udział Uczestników Projektu w zagranicznej wizycie studyjnej (krótkotrwałej) w celu odbycia szkolenia lub szkoleniu online. 

Organizacja wizyt studyjnych/szkoleń online i spotkań przedwyjazdowych należała do Ministerstwa Edukacji i Nauki (dawniej: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i była finansowana ze źródeł i na zasadach określonych przez Ministerstwo.

Uniwersytet na podstawie umowy o dofinansowanie otrzymał środki finansowe na:

  • finansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, przeprowadzanych w ramach normalnego toku studiów;
  • finansowanie przejazdów krajowych na spotkanie informacyjne oraz na wizytę studyjną do wysokości maksymalnej kwoty określonej w Projekcie, rozliczane zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Publikacje powstałe w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Regulaminy

Regulamin uczestnictwa nauczycieli akademickich w projekcie pozakonkursowym o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki”

Załącznik 1 Zgłoszenie do projektu Mistrzowie dydaktyki

Załącznik 2 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik 3 Zobowiązanie do uczestnictwa w projekcie Mistrzowie dydaktyki

Załącznik 4 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zasady rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie

         Załącznik nr 1 do zasad rekrutacji i uczestnictwa