Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Maria Syta-Ciesielska

Biuro Projektu
ul. Ingardena 6, p. 0.25
(wejście od ul. Oleandry 2A)
30-060 Kraków
tel. (+48 12) 663 26 37
e-mail: szkola.orlow@uj.edu.pl (Szkoła Orłów)
e-mail: kompetencje@uj.edu.pl 
(Mistrzowie Dydaktyki)

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt "Mistrzowie dydaktyki" – edycja 2018

Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu.

Projekt zakłada udział nauczycieli akademickich, którzy w ramach działań wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego będą uczestniczyć w krótkotrwałych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich (m.in. Uniwersytecie w Groningen, Uniwersytecie Aarhus, University College London). Zamiast wizyt studyjnych mogą być realizowane szkolenia online. Po wizycie studyjnej/szkoleniu online nauczyciel akademicki zobowiązany będzie do przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu na Uniwersytecie Jagiellońskim przez okres 1 semestru akademickiego.

Więcej informacji dotyczących Projektu można znaleźć na stronie MNiSW.

http://www.bip.nauka.gov.pl/mistrzowie-dydaktyki/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-mistrzowie-dydaktyki.html

https://www.gov.pl/web/nauka/mistrzowie-dydaktyki-w-ramach-dzialania-43-wspolpraca-ponadnarodowa

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • są zatrudnieni na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni;
  • posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie);
  • posiadają wiedzę w zakresie metody tutoringu.

UWAGA: Rekrutacja do Projektu prowadzona była w maju 2018 r. Zakwalifikowanych do udziału w Projekcie zostało 35 nauczycieli akademickich UJ.

Wsparcie dla Uczestników Projektu

Podniesienie kompetencji w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak metoda tutoringu w kształceniu, poprzez udział Uczestników Projektu w zagranicznej wizycie studyjnej (krótkotrwałej) w celu odbycia szkolenia lub szkoleniu online. Wizyta studyjna może być poprzedzona informacyjnym spotkaniem przedwyjazdowym.

Organizacja wizyt studyjnych/szkoleń online i spotkań przedwyjazdowych należy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest finansowana ze źródeł i na zasadach określonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uniwersytet na podstawie umowy o dofinansowanie otrzymuje środki finansowe na:

  • finansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, przeprowadzanych w ramach normalnego toku studiów;
  • finansowanie przejazdów krajowych na spotkanie informacyjne oraz na wizytę studyjną do wysokości maksymalnej kwoty określonej w Projekcie, rozliczane zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Publikacje powstałe w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (dawniej: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Regulaminy

Regulamin uczestnictwa nauczycieli akademickich w projekcie pozakonkursowym o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki”

Załącznik 1 Zgłoszenie do projektu Mistrzowie dydaktyki

Załącznik 2 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik 3 Zobowiązanie do uczestnictwa w projekcie Mistrzowie dydaktyki

Załącznik 4 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zasady rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie

         Załącznik nr 1 do zasad rekrutacji i uczestnictwa