Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Michał Stachurski

ul. Ingardena 6, p. 0.25
(wejście od ul. Oleandry 2A)
30-060 Kraków
tel. (+48 12) 663 26 34
e-mail: kompetencje@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt "Mistrzowie dydaktyki" – edycja 2020

Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu.

Projekt zakłada udział nauczycieli akademickich, którzy w ramach działań wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego będą uczestniczyć w krótkotrwałych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich (m.in. Uniwersytecie w Groningen, Uniwersytecie Aarhus, University College London). Po wizycie studyjnej/szkoleniu online nauczyciel akademicki zobowiązany będzie do przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu na Uniwersytecie Jagiellońskim przez okres 1 semestru akademickiego.

Więcej informacji dotyczących Projektu można znaleźć na stronie MEiN:

https://www.gov.pl/web/nauka/mistrzowie-dydaktyki-w-ramach-dzialania-43-wspolpraca-ponadnarodowa

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • są zatrudnieni na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni;
  • posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie);
  • posiadają wiedzę w zakresie metody tutoringu.

UWAGA: Rekrutacja do Projektu prowadzona była w lutym 2020 r.
Zakwalifikowanych do udziału w Projekcie zostało 18 nauczycieli akademickich UJ.

Wsparcie dla Uczestników Projektu

Podniesienie kompetencji w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak metoda tutoringu w kształceniu, poprzez udział Uczestników Projektu w zagranicznej wizycie studyjnej (krótkotrwałej) w celu odbycia szkolenia. 

Organizacja wizyt studyjnych/szkoleń online i/lub spotkań przedwyjazdowych należy do Ministerstwa Edukacji i Nauki i jest finansowana ze źródeł i na zasadach określonych przez MEiN.

Uniwersytet na podstawie umowy o dofinansowanie otrzymuje środki finansowe na:

  • finansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, przeprowadzanych w ramach normalnego toku studiów;
  • finansowanie przejazdów krajowych na spotkanie informacyjne oraz na wizytę studyjną do wysokości maksymalnej kwoty określonej w Projekcie, rozliczane zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Publikacje powstałe w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (dawniej: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Regulaminy

Regulamin uczestnictwa nauczycieli akademickich w projekcie pozakonkursowym o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki”

Załącznik 1 Zgłoszenie do projektu "Mistrzowie dydaktyki"

Załącznik 2 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik 3 Zobowiązanie do uczestnictwa w projekcie "Mistrzowie dydaktyki"

Załącznik 4 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zasady rekrutacji i uczestnictwa studentów w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metody tutoringu realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze w drożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki – edycja 2020”

Załącznik 1 Deklaracja uczestnictwa studenta w zajęciach

Klauzula RODO dla studenta