Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt POWER

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Maria Syta-Ciesielska

Biuro Projektu
ul. Ingardena 6, p. 0.25
(wejście od ul. Oleandry 2A)
30-060 Kraków
tel. (+48 12) 663 26 37
e-mail: szkola.orlow@uj.edu.pl (Szkoła Orłów)
e-mail: kompetencje@uj.edu.pl 
(Mistrzowie Dydaktyki)

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt "Szkoła Orłów – edycja 2018"

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła Orłów”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem Projektu jest stworzenie ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu oraz wsparcie stypendialne. 

Więcej informacji dotyczących projektu można znaleźć na stronie MNiSW:

https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-o-charakterze-koncepcyjnym-pt-szkola-orlow

KOMUNIKAT: Zdalne nauczanie w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej – przede wszystkim opóźnienia w realizacji Projektu - rekomendujemy stosowanie zdalnych form nauczania.

Wsparcie dla uczestników

Uczestnik Projektu otrzymuje:

 • wsparcie stypendialne przez okres maksymalnie 27 miesięcy w kwocie 1370,70 zł brutto miesięcznie
 • jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne w kwocie 200 zł brutto.

Przez okres udziału w Projekcie Uczestnik Projektu będzie miał zapewnione wsparcie nauczyciela akademickiego (tutora) – planowany wymiar wsparcia – 30 godzin w trakcie każdego semestru.

Oświadczenie wymagane od studenta przed złożeniem egzaminu dyplomowego

Osoby, które wypełniły wszystkie obowiązki wynikające z uczestnictwa w projekcie pt. „Szkoła Orłów” w myśl zarządzenia nr 3 Rektora UJ z 11 stycznia 2021 r. zapraszamy po odbiór oświadczeń wymaganych przed złożeniem egzaminu dyplomowego. Wzór oświadczenia mogą Państwo pobrać z naszej strony internetowej.  

Dla kogo?

Nabór uzupełniający do Projektu prowadzony w 2020 roku

Do Projektu może zgłosić się osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021;
 2. uzyskała średnią ważoną ocen co najmniej 4,70 z II roku studiów;
 3. nie posiada wyższego wykształcenia.

Nabór uzupełniający prowadzony jest w zakresie obszaru kształcenia:

 • nauki humanistyczne - 1 miejsce;
 • nauki społeczne – 1 miejsce;
 • nauki medyczne i nauki o zdrowiu – 1 miejsce.

Wnioski będą oceniane metodą punktową według następujących zasad:

 • punkty za średnią ocen wyliczane przez mnożenie średniej ważonej ocen przez 10 (punkty od 47 do 50)
 • punkty za osiągnięcia naukowe, m.in. publikacje, udział w grantach, czynny udział w konferencjach, miejsca medalowe w naukowych konkursach, olimpiadach (punkty od 0 do 50) przyznawane w następujący sposób:
  • publikacje (punkty od 0 do 10)
  • udział w grantach (punkty od 0 do 10)
  • czynny udział w konferencjach (punkty od 0 do 10)
  • miejsca medalowe w naukowych konkursach, olimpiadach (punkty od 0 do 10)
  • inne (punkty od 0 do 10).

Suma punktów decyduje o miejscu na liście rankingowej. W przypadku jednakowej liczby punktów, o wyborze decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania zgłoszeń: od 2 do 8 grudnia 2020 r.

Studenci zakwalifikowani do udziału w Projekcie na III roku studiów, będą zobowiązani do rozpoczęcia projektu badawczo-dydaktycznego pod opieką Tutora. Projekt badawczo-dydaktyczny należy ukończyć w terminie do 30 września 2021 r. 

Nabór uzupełniający do Projektu prowadzony w 2019 roku

Do Projektu może zgłosić się osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. jest studentem II roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2019/2020;
 2. uzyskała średnią ważoną ocen co najmniej 4,70 z I roku studiów;
 3. nie posiada wyższego wykształcenia.

Nabór uzupełniający prowadzony jest w zakresie obszaru kształcenia:

 • nauki ścisłe - 1 miejsce;
 • nauki humanistyczne - 1 miejsce.

Wnioski będą oceniane metodą punktową według następujących zasad:

 • punkty za średnią ocen wyliczane przez mnożenie średniej ważonej ocen przez 10 (punkty od 47 do 50)
 • punkty za osiągnięcia naukowe, m.in. publikacje, udział w grantach, czynny udział w konferencjach, miejsca medalowe w naukowych konkursach, olimpiadach (punkty od 0 do 50) przyznawane w następujący sposób:

- publikacje (punkty od 0 do 10)

- udział w grantach (punkty od 0 do 10)

- czynny udział w konferencjach (punkty od 0 do 10)

- miejsca medalowe w naukowych konkursach, olimpiadach (punkty od 0 do 10)

- inne (punkty od 0 do 10).

Suma punktów decyduje o miejscu na liście rankingowej. W przypadku jednakowej liczby punktów, o wyborze decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: Rekrutacja do Projektu prowadzona była w listopadzie 2019 r. Zakwalifikowanych w Projekcie zostało 2 studentów UJ. 

Nabór do Projektu prowadzony w 2018 roku

O udział w Projekcie mogą starać się studenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są studentami pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 2. rozpoczęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce;
 3. są laureatami olimpiady przedmiotowej lub międzynarodowej uwzględnionej w Uchwale Senatu UJ obowiązującej w danym roku akademickim w postępowaniu rekrutacyjnym na studia (załącznik do uchwały nr 70/V/201 Senatu UJ z 31 maja 2017 roku).

UWAGA: Rekrutacja do Projektu prowadzona była w grudniu 2018 r. Zakwalifikowanych w Projekcie zostało 20 studentów UJ. 

Wymagania

Wymogi wobec Uczestników Projektu będą wzrastały wraz z kolejnymi latami kształcenia. Każdorazowo pod uwagę brana będzie średnia z ocen oraz dodatkowe działania o charakterze naukowo-badawczo-dydaktycznym.

 • po pierwszym roku studiów postępy będą oceniane na podstawie średniej ocen;
 • po drugim roku wymagane jest rozpoczęcie projektu badawczo-dydaktycznego pod opieką Tutora;
 • po trzecim roku studiów przygotowanie publikacji mającej walor naukowy.

Regulaminy

REGULAMIN rekrutacji do projektu o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła Orłów"

Załącznik nr 1a do Regulaminu

Załącznik nr 1b do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Załącznik nr 5 do Regulaminu

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła Orłów"

         Załącznik nr 1 do Regulaminu

Inne wzory dokumentów

Wzór sprawozdania z realizacji projektu badawczo-dydaktycznego

Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków w projekcie Szkoła Orłów

Wzór sprawozdania z realizacji publikacji

Logo Funduszu UE