Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

IV Konferencja „Ars Docendi – wsparcie potencjału dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów” - edycja 2021

logo Ars Docendi

Osoby zainteresowane budowaniem kultury jakości w szkołach wyższych, profesjonalizacją roli nauczyciela akademickiego oraz rozwojem kompetencji dydaktycznych pracowników uczelni serdecznie zapraszamy do udziału w  IV konferencji Ars Docendi – wsparcie potencjału dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów, która odbędzie się w dniach 20–21 września 2021 na platformie MS Teams. W tegorocznej edycji tego wydarzenia chcielibyśmy zastanowić się m.in. nad tym, czego dotychczas nauczyło nas doświadczenie zdalnego nauczania podczas pandemii. Przewidujemy prezentacje w trzech grupach tematycznych:

 1. Zdalne i stacjonarne doskonalenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej. Doświadczenia polskie i zagraniczne,
 2. Dobre praktyki zdalnego nauczania studentów. W poszukiwaniu inspiracji,
 3. Czego uczy nas wyjątkowy czas pandemii? Badania i wnioski dla edukacji przyszłości.

Chętnie poznamy wyniki badań w zakresie dydaktyki akademickiej, zarządzania szkolnictwem wyższym, w tym szczególnie zasobami ludzkimi na uczelniach, a także na temat diagnostyki potrzeb, strategii, metod, organizacji oraz ewaluacji procesu rozwoju kompetencji dydaktycznych doktorantów i wykładowców. Zachęcamy również do dzielenia się przykładami dobrej praktyki z wszystkich trzech powyżej wymienionych kategorii, m.in. takich jak:

 • Systemy motywacji i programy rozwoju pracowników na stanowiskach dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych, ich kompetencje kluczowe;
 • Formy i narzędzia wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich: hospitacje, fora wymiany doświadczeń, repozytoria, staże dydaktyczne, szkolenia, mentoring itd.,
 • Metody zapewnienia wysokiej jakości i skuteczności programów wsparcia oraz wykorzystania zdobytych umiejętności
  i wiedzy w praktyce dydaktycznej,
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli akademickich,
 • Doświadczenia nauczania zdalnego i wnioski na kolejny rok akademicki.

Program Konferencji

Program Konferencji Ars Docendi 2021

Opis wydarzeń organizowanych w ramach Konferencji

Publikacja pokonferencyjna

Tradycyjnie już jako podsumowanie tegorocznych obrad wydana zostanie recenzowana publikacja pokonferencyjna w serii Dydaktyka Akademicka (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Termin nadsyłania artykułów do monografii to 31 października 2021 r. Wymagania edytorskie wobec artykułów pokonferencyjnych znajdują się tutaj.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie tekstów mailowo na adres ars.docendi@uj.edu.pl 

W imieniu Redaktorek tomu - dr Iwony Maciejowskiej, prof. UJ i dr hab. Anny Sajdak-Burskiej, prof. UJ - zapraszamy do przygotowania tekstów odnoszących się do tematyki konferencji, a tym samym i zakresu monografii. Obejmuje ona dwa obszary: rozwój kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej i doktorantów/doktorantek oraz kształcenie studentów i studentek. 

Akceptujemy zarówno opracowania teoretyczne, jak i przykłady dobrej praktyki wraz z ich ewaluacją. Podkreślamy, że oba typy artykułów muszą mieć oparcie w istniejącej literaturze, jak to jest przyjęte w publikacjach naukowych. Rozumiemy, że w przypadku wysokiego poziomu innowacji oraz potrzeby wskazania ciągłości tematyki, którą zajmuje się autor tekstu, autocytowania mogą być niezbędne, prosimy jednak o ich ograniczenie do niezbędnego minimum. 

Ze względu na duże zróżnicowanie tematyki i metodologii widoczne w wystąpieniach konferencyjnych, nie określiliśmy sztywnej struktury tekstu. Zależy nam jednak, by każdy tekst kończył się zaproponowaniem wniosków, które będą służyć poszerzeniu wiedzy teoretycznej czytelników lub inspiracji służącej ich własnej praktyce dydaktycznej. W tym drugim przypadku jednym z kryteriów akceptacji będzie m.in. przedstawiona przez autorów możliwość adaptacji i zastosowania zaproponowanych rozwiązań poza ich własnym kursem i/lub zgeneralizowane wnioski wynikające z ewaluacji wprowadzonej innowacji. 

Nadesłane propozycje będą recenzowane zgodnie z wymaganiami Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo prosimy również o uwzględnienie w swoich tekstach uwag, które otrzymali Państwo w recenzjach przesłanych przed konferencją streszczeń.

Konferencję Ars Docendi realizuje Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ wraz z Radą na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi.

Komitet Naukowy

 • dr Iwona Maciejowska, prof. UJ – Przewodnicząca
 • dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH
 • mgr Agnieszka Chrząszcz (Centrum e-Learningu AGH)
 • dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, prof. UŁ
 • prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz (UJ)
 • dr Andrzej Kurkiewicz (UJ)
 • dr Marek Małolepszy, prof. PŁ
 • dr hab. Michał Nowakowski (UJ CM)
 • dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ
 • dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ
 • dr hab. Krzysztof Szewior, prof. UW
 • dr hab. Anna Wach, prof. UEP

Organizatorzy

 • mgr Agnieszka Piziak
 • mgr Bogusław Wajzer