Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt POWER

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Maria Syta-Ciesielska

Biuro Projektu
ul. Gołębia 24, pok. 16
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 10 24
e-mail: kompetencje@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt "Szkoła Orłów – edycja 2019"

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła Orłów – edycja 2019”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem Projektu jest stworzenie ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu oraz wsparcie stypendialne. 

Więcej informacji dotyczących projektu można znaleźć na stronie MNiSW

https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-o-charakterze-koncepcyjnym-pt-szkola-orlow2

KOMUNIKAT: Zdalne nauczanie w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej UJ, decyzją Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego do 25 marca wstrzymane zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne. Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej – przede wszystkim opóźnienia w realizacji Projektu, rekomendujemy stosowanie zdalnych form nauczania.

Wsparcie dla uczestników

Uczestnik Projektu otrzymuje:

 • wsparcie stypendialne przez okres maksymalnie 27 miesięcy w kwocie 1370,70 zł brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane jest przez maksymalnie 9 miesięcy w roku akademickim, począwszy od roku 2019/2020; 
 • jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne w kwocie 200 zł brutto.

Przez okres udziału w Projekcie Uczestnik Projektu będzie miał zapewnione wsparcie nauczyciela akademickiego (tutora) – planowany wymiar wsparcia – 30 godzin w trakcie każdego semestru.

Dla kogo?

O udział w Projekcie mogą starać się studenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są studentami I roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 2. rozpoczęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce;
 3. są laureatami olimpiady przedmiotowej lub międzynarodowej uwzględnionej w Uchwale Senatu UJ obowiązującej w danym roku akademickim w postępowaniu rekrutacyjnym na studia (załącznik do uchwały nr 115/XII/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku).

Kryteria do listy rankingowej:

Wnioski są oceniane metodą punktową według następujących zasad:

 • laureaci olimpiad międzynarodowych – 35 pkt
 • laureaci olimpiad przedmiotowych, którzy zajęli miejsce:
  • 1 – 30 pkt
  • 2 – 29 pkt
  • itd.
  • 30 i niższe – 1 pkt

Gdy student jest laureatem więcej niż 1 olimpiady (innej niż pierwsza) uzyskane punkty sumują się.

Gdy na ostatniej pozycji na liście rankingowej uprawniającej do otrzymania stypendium znajdą się osoby z tą samą liczbą punktów, stypendium otrzyma student, który posiada większą sumę punktów procentowych przedstawioną na świadectwie dojrzałości. W przypadku dalszej jednakowej liczby punktów, o wyborze decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w terminie 17-25 października 2019 r.

Wymagania

Wymogi wobec Uczestników Projektu będą wzrastały wraz z kolejnymi latami kształcenia. Każdorazowo pod uwagę brana będzie średnia z ocen oraz dodatkowe działania o charakterze naukowo-badawczo-dydaktycznym.

 • po pierwszym roku studiów postępy będą oceniane na podstawie średniej ocen;
 • po drugim roku wymagane jest rozpoczęcie projektu badawczo-dydaktycznego pod opieką Tutora;
 • po trzecim roku studiów przygotowanie publikacji mającej walor naukowy.

Regulaminy

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła Orłów – edycja 2019”

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Logo Funduszu UE