Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt POWER

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Maria Syta-Ciesielska

Biuro Projektu
ul. Ingardena 6, p. 0.25
(wejście od ul. Oleandry 2A)
30-060 Kraków
tel. (+48 12) 663 26 37
e-mail: szkola.orlow@uj.edu.pl (Szkoła Orłów)
e-mail: kompetencje@uj.edu.pl 
(Mistrzowie Dydaktyki)

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt "Szkoła Orłów – edycja 2019"

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła Orłów – edycja 2019”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem Projektu jest stworzenie ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu oraz wsparcie stypendialne. 

Więcej informacji dotyczących projektu można znaleźć na stronie MNiSW

https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-o-charakterze-koncepcyjnym-pt-szkola-orlow2

KOMUNIKAT: Zdalne nauczanie w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej – przede wszystkim opóźnienia w realizacji Projektu - rekomendujemy stosowanie zdalnych form nauczania.

Wsparcie dla uczestników

Uczestnik Projektu otrzymuje:

 • wsparcie stypendialne przez okres maksymalnie 27 miesięcy w kwocie 1370,70 zł brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane jest przez maksymalnie 9 miesięcy w roku akademickim, począwszy od roku 2019/2020; 
 • jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne w kwocie 200 zł brutto.

Przez okres udziału w Projekcie Uczestnik Projektu będzie miał zapewnione wsparcie nauczyciela akademickiego (tutora) – planowany wymiar wsparcia – 30 godzin w trakcie każdego semestru.

Dla kogo?

Nabór do Projektu prowadzony w 2021 r.

Do Projektu może zgłosić się osoba, która spełnia łacznie następujące kryteria:

 1. jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2021/2022;
 2. uzyskała średnią ważoną ocen co najmniej 4,70 z II roku studiów;
 3. nie posiada wyższego wykształcenia.

Nabór uzupełniający prowadzony jest w zakresie obszaru kształcenia:

 • nauki ścisłe - 4 miejsca;
 • nauki społeczne – 1 miejsce;
 • nauki humanistyczne - 2 miejsca.

Wnioski będą oceniane metodą punktową według następujących zasad:

 • punkty za średnią ocen wyliczane przez mnożenie średniej ważonej ocen przez 10 (punkty od 47 do 50)
 • punkty za osiągnięcia naukowe, m.in. publikacje, udział w grantach, czynny udział w konferencjach, miejsca medalowe w naukowych konkursach, olimpiadach (punkty od 0 do 50) przyznawane w następujący sposób:
  • publikacje (punkty od 0 do 10)
  • udział w grantach (punkty od 0 do 10)
  • czynny udział w konferencjach (punkty od 0 do 10)
  • miejsca medalowe w naukowych konkursach, olimpiadach (punkty od 0 do 10)
  • inne (punkty od 0 do 10).

Suma punktów decyduje o miejscu na liście rankingowej. W przypadku jednakowej liczby punktów, o wyborze decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania zgłoszeń: od 9 do 18 listopada 2021 r.

 

Nabór do Projektu prowadzony w 2020 r.

Do Projektu może zgłosić się osoba, która spełnia łacznie następujące kryteria:

 1. jest studentem II roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021;
 2. uzyskała średnią ważoną ocen co najmniej 4,70 z I roku studiów;
 3. nie posiada wyższego wykształcenia.

Nabór uzupełniający prowadzony jest w zakresie obszaru kształcenia:

 • nauki ścisłe - 4 miejsca;
 • nauki społeczne – 4 miejsca;
 • nauki humanistyczne - 1 miejsce;
 • nauki medyczne i nauki o zdrowiu – 1 miejsce.

Wnioski będą oceniane metodą punktową według następujących zasad:

 • punkty za średnią ocen wyliczane przez mnożenie średniej ważonej ocen przez 10 (punkty od 47 do 50)
 • punkty za osiągnięcia naukowe, m.in. publikacje, udział w grantach, czynny udział w konferencjach, miejsca medalowe w naukowych konkursach, olimpiadach (punkty od 0 do 50) przyznawane w następujący sposób:
  • publikacje (punkty od 0 do 10)
  • udział w grantach (punkty od 0 do 10)
  • czynny udział w konferencjach (punkty od 0 do 10)
  • miejsca medalowe w naukowych konkursach, olimpiadach (punkty od 0 do 10)
  • inne (punkty od 0 do 10).

Suma punktów decyduje o miejscu na liście rankingowej. W przypadku jednakowej liczby punktów, o wyborze decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania zgłoszeń: od 2 do 8 grudnia 2020 r.

Nabór do Projektu prowadzony w 2019 r.

O udział w Projekcie mogą starać się studenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są studentami I roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 2. rozpoczęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce;
 3. są laureatami olimpiady przedmiotowej lub międzynarodowej uwzględnionej w Uchwale Senatu UJ obowiązującej w danym roku akademickim w postępowaniu rekrutacyjnym na studia (załącznik do uchwały nr 115/XII/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku).

UWAGA: Rekrutacja do Projektu prowadzona była w październiku 2019 r. Zakwalifikowanych w projekcie zostało 36 studentów UJ.

Wymagania

Wymogi wobec Uczestników Projektu będą wzrastały wraz z kolejnymi latami kształcenia. Każdorazowo pod uwagę brana będzie średnia z ocen oraz dodatkowe działania o charakterze naukowo-badawczo-dydaktycznym.

 • po pierwszym roku studiów postępy będą oceniane na podstawie średniej ocen;
 • po drugim roku wymagane jest rozpoczęcie projektu badawczo-dydaktycznego pod opieką Tutora;
 • po trzecim roku studiów przygotowanie publikacji mającej walor naukowy.

Regulaminy

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła Orłów – edycja 2019”

Załącznik nr 1a do Regulaminu

Załącznik nr 1b do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Inne wzory dokumentów

Oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków w projekcie Szkoła Orłów - edycja 2019

Wzór sprawozdania z realizacji projektu badawczo-dydaktycznego

 

Logo Funduszu UE