Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doskonalenie kompetencji

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi

Celem Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi, zwanego dalej „Funduszem”, jest wspieranie wdrażania i rozwoju nowatorskich projektów dydaktycznych realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium Medicum) poprzez umożliwienie rozliczenia części kosztów realizacji projektu ze środków Funduszu.

 Ze środków Funduszu można dofinansować projekty dydaktyczne w zakresie:

 1. zakupu aparatury (wraz z oprogramowaniem) i narzędzi wspomagających proces dydaktyczny (m.in. na potrzeby wyposażenia sal wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoriów i pracowni terenowych);
 2. przygotowania, wydania i opublikowania w wersji elektronicznej podręczników akademickich oraz innych publikacji służących rozwojowi dydaktyki i doskonaleniu jakości kształcenia na Uniwersytecie;
 3. przygotowania zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 4. wsparcia czynnego udziału nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych w krajowych lub międzynarodowych szkoleniach lub konferencjach służących doskonaleniu procesu dydaktycznego i podnoszeniu jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Projekt może być dofinansowany do wysokości 70% kosztów projektu. Pozostałe 30% powinna sfinansować jednostka.

Nabór wniosków w ramach Funduszu rozpocznie się 14 kwietnia i potrwa do 14 maja 2021 r.
 
Zachęcamy do składania wniosków w możliwie jak najszybszym terminie. Wnioski złożone do 7 maja zostaną sprawdzone pod względem formalnym, a w przypadku stwierdzenia braków będzie możliwość ich uzupełnienia w terminie do 14 maja. Wnioski złożone po 7 maja zostaną sprawdzone po zakończeniu naboru wniosków i w przypadku niespełnienia wymogów formalnych pozostaną bez rozpoznania.
 
 • Zgoda i oświadczenie - zgoda dziekana, dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej dla kierownika projektu na złożenie wniosku o dofinansowanie; oświadczenie o innych składanych obecnie projektach czy wnioskach o dofinansowania, a także innych realizowanych w przeciągu ostatnich dwóch lat grantach lub otrzymywanych dofinansowaniach na cele dydaktyczne; deklaracja finansowa dysponenta środków, z których będzie pokryte min. 30% kosztów realizacji projektu;
 • Opinia - opinia dziekana, dyrektora szkoły doktorskiej lub dyrektora/kierownika jednostki poza – lub międzywydziałowej na temat projektu;

 • Preliminarz kosztów - budżet projektu.

Dodatkowo w przypadku zakupu aparatury: 

 • Oświadczenia - zakup aparatury - o liczbie studentów/doktorantów uczęszczających na zajęcia, w ramach których projekt będzie realizowany, o liczbie posiadanych sal i laboratoriów, które będą wykorzystywane w projekcie, o liczbie i roku produkcji posiadanego sprzętu o zbliżonej funkcjonalności do sprzętu, którego dotyczy wniosek, o posiadaniu warunków niezbędnych do wykorzystania tego sprzętu lub zobowiązanie do przeprowadzenia niezbędnych remontów na koszt wnioskodawcy;
 • trzy oferty sprzedawców aparatury lub materiałów dydaktycznych ważne w dniu składania wniosku; wymóg nie obowiązuje w przypadku, gdy istnieje tylko jeden producent lub sprzedawca aparatury lub materiałów dydaktycznych, których wniosek dotyczy, lub gdy zakup objęty jest obowiązującymi umowami ogólnouczelnianymi na dostawy dla Uniwersytetu.

Dodatkowo w przypadku wydania publikacji: 

 • dwie recenzje sporządzone przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie, której podręcznik/publikacja dotyczy, z tym że przynajmniej jedna recenzja winna być sporządzona przez osobę, która nie jest zatrudniona na Uniwersytecie; ewentualne koszty recenzji nie są finansowane w ramach projektu; 
 • trzy oferty na wydanie podręcznika lub innej publikacji, ważne przez  co najmniej jeden miesiąc od daty złożenia wniosku. 

Lista dofinansowanych projektów

Lista projektów dofinansowanych w roku 2021

Lista projektów dofinansowanych w roku 2020

 

Akty prawne

Regulamin Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi

Dokumenty do pobrania

Preliminarz kosztów - budżet projektu;

Zgoda i oświadczenie - zgoda dziekana, dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej dla kierownika projektu na złożenie wniosku o dofinansowanie; oświadczenie o innych składanych obecnie projektach czy wnioskach o dofinansowania, a także innych realizowanych w przeciągu ostatnich dwóch lat grantach lub otrzymywanych dofinansowaniach na cele dydaktyczne; deklaracja finansowa dysponenta środków, z których będzie pokryte min 30% kosztów realizacji projektu;

Opinia - opinia dziekana, dyrektora szkoły doktorskiej lub dyrektora/kierownika jednostki poza – lub międzywydziałowej na temat projektu;

Oświadczenia - zakup aparatury - o liczbie studentów/doktorantów uczęszczających na zajęcia, w ramach których projekt będzie realizowany, o liczbie posiadanych sal i laboratoriów, które będą wykorzystywane w projekcie, o liczbie i roku produkcji posiadanego sprzętu o zbliżonej funkcjonalności do sprzętu, którego dotyczy wniosek, o posiadaniu warunków niezbędnych do wykorzystania tego sprzętu lub zobowiązanie do przeprowadzenia niezbędnych remontów na koszt wnioskodawcy.

Wzór sprawozdania z realizacji projektu - w terminie jednego miesiąca od wskazanej we wniosku daty zakończenia projektu, kierownik projektu jest zobowiązany do złożenia Radzie sprawozdania z realizacji projektu, ze wskazaniem numeru projektu wraz z kopią dokumentacji finansowej.

Skład Rady Funduszu

Skład Rady Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi na lata 2020-2024:
 
1) prof. dr hab. Artur Michalak  – Wydział Chemii
2) prof. dr hab. Renata Przybylska – Wydział Polonistyki
3) prof. dr hab. Leszek Sosnowski – Wydział Filozoficzny
4) dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ – Wydział Historyczny
5) dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
6) dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ – Wydział Filozoficzny
7) dr Krzysztof Ciesielski, prof. UJ – Wydział Matematyki i Informatyki
 

Kontakt

 

Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
Uniwersytet Jagielloński
ul. Ingardena 6, p. 0.24
30-060 Kraków

Agnieszka Radwan
tel. +48 12 663 2630   

e-mail: ars.docendi@uj.edu.pl