Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Zaproszenie do współpracy - nauczyciele akademiccy

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do współtworzenia bazy danych zarówno nauczycieli akademickich - ekspertów  w konkretnych obszarach dydaktyki akademickiej, jak i nowych kursów dla kadry i doktorantów UJ. Zwracamy się z serdeczną prośbą o włączenie się w tą inicjatywę tych z Państwa, którzy czerpią radość z kształcenia  studentów, są specjalistami, albo w swojej dyscyplinie naukowej (z zakresu pedagogiki, psychologii, zarządzania, komunikacji itp.), albo w dydaktyce przedmiotowej, a jednocześnie potrafią dzielić się tą wiedzą i doświadczeniem, a także są otwarte na nowe wyzwania.

Wszystkim osobom chętnym do współpracy przekazujemy poniżej formularze zgłoszeniowe:

Warunki ramowe

Formularz zgłoszeniowy wykładowcy

Formularz zgłoszeniowy kursu


Wszystkie zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: ars.docendi@uj.edu.pl

Zaproszenie do współpracy - praktykanci

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy organizowaniu pracy naszego Biura.

Od kandydatów oczekujemy:

  • zainteresowania tematyką dydaktyki akademickiej;
  • sprawnej obsługi komputera i znajomości narzędzi Microsoft Office (głównie Word, Excel, PowerPoint);
  • znajomości języka angielskiego umożliwiającego analizę prostego tekstu;
  • odpowiedzialności i umiejętności organizacji pracy własnej;
  • zapału i chęci do pracy.

Gwarantujemy:

  • niezbędne narzędzia pracy;
  • zdobycie doświadczenia w jednostce uniwersyteckiej, poznanie struktury zarządzania uczelnią;
  • przyjazną atmosferę;
  • zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki.

Wszystkich chętnych prosimy o nadesłanie wiadomości na adres e-mail: ars.docendi@uj.edu.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: "Praktyka w BDK UJ".

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykładowcy Ars Docendi

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Zakładu Psychologii Religii. Specjalizacja: psychologia religii i  psychologia kulturowa. Od 1989 roku zajmuje się badaniami nad akulturacją w Polsce uchodźców i  innych grup migrantów  (repatrianci z Kazachstanu, studenci, biznesmeni).  Prowadzi też badania nad  procesem akulturacji Polaków wyjeżdżających za granicę oraz treningi  z zakresu komunikowania i negocjacji międzykulturowych. Prowadzi badania nad dziećmi migrantami (dzieci uchodźców, dzieci polskie z powrotów emigracyjnych, dzieci migrantów).
Prowadzi również badania nad klinicznymi aspektami religijności – rolą religii jako czynnika salutogennego i terapeutycznego, a także rolą jaką odgrywa religia  w procesach akulturacji.

http://www.religioznawstwo.uj.edu.pl/index.php/o-nas/pracownicy/prof-dr-hab-halina-grzymala-moszczynska

Profesor histologii na Wydziale Lekarskim CM UJ, kierownik Pracowni Dydaktyki Medycznej, wice-przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych, członek Komitetu Wykonawczego Association for Medical Education in Europe (AMEE), członek Zespołu Bolońskiego KRASP.

Filozof, trener komunikacji pozawerbalnej (mowa ciała) i retoryki (logika praktyczna, erystyka), zawodowy aktor pantomimy (solowe spektakle w teatrach Austrii, Księstwa Liechtenstein, Niemiec, Polski, Szwajcarii i Włoch). Doktorat z filozofii, habilitacja z zarządzania. Trener komunikacji z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w Polsce i za granicą. Współpraca z Polskimi i zagranicznymi firmami szkoleniowymi. Autor lub współautor dwóch monografii poświęconych komunikacji w zarządzaniu i ponad 80 innych prac naukowych lub szkoleniowych. Profesor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i adiunkt z habilitacją w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W szkoleniach wykorzystuje techniki sceniczne i aktorskie do rozwijania kompetencji zarządczych. Aktualnie prowadzone przez niego badania dotyczą różnych roli, jaką przestrzeń i tzw. "mowa ciała" odgrywa w komunikacji międzyludzkiej. Ich wyniki są wykorzystywane w autorskich programach treningowych mających na celu usprawnienie niewerbalnej oraz werbalnej komunikacji i ekspresji w różnych dziedzinach, m.in. w komunikacji międzykulturowej, w negocjacjach, w autoprezentacji, w procesie nauczania, w  grze aktorskiej, w reklamie i w procesie tworzenia wizerunku w mediach masowego przekazu itp.

http://www.econ.uj.edu.pl/jacko

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytutu Ekonomii i Zarządzania, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, prowadzi zajęcia dydaktyczne na I, II i III stopniu studiów oraz na studiach podyplomowych. Jej badania są związane z oceną i rozwojem kompetencji pracowników oraz zarządzaniem uczelnią, w tym szczególnie: budowaniem i wdrażaniem strategii, współpracą z interesariuszami uczelni, kierowaniem pracownikami,  zarządzaniem jakością kształcenia.

http://www.econ.uj.edu.pl/instytut/kadra-dydaktyczna/pracownicy-naukowo-dydaktyczni/justyna-bugaj

Kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ 
na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Wieloletnie i różnorodne doświadczenia dydaktyczne

Wiodące zainteresowania naukowo-badawcze, potwierdzone publikacjami i wystąpieniami na konferencjach naukowych oraz znajdujące wykorzystanie w aktywności dydaktycznej:

• ogólne zagadnienia ustrojowo-systemowe związane z organizowaniem sposobu funkcjonowania społeczności międzynarodowej przez państwa oraz innych jej uczestników, w tym w szczególności prawo organizacji międzynarodowych, a zwłaszcza prawo pierwotne UE;

• protokół dyplomatyczny, etykieta prawnicza, negocjacje międzynarodowe.

Kontakt:

E-mail: brygida.kuzniak@uj.edu.pl

Psycholog (KUL), doktorat i habilitacja z zarządzania (UJ), adiunkt habilitowany w Instytucie Ekonomii i Zarządzania UJ, trener i konsultant zarządzania z 17 - letnim doświadczeniem. Ekspert i trener w programie doskonalenia kompetencji pracowników Centrali NBP. Ekspert i trener w programie doskonalenia kompetencji kierowniczych Korpusu Służby Cywilnej. Członek zespołu metodologicznego i trener w europejskich programach rozwoju kompetencji studentów informatyki i zarządzania (DIgital MArketing, DIMA 2010-2012; European Entrepreneurship in a Digital World: EEDW 2013-14) Ekspert i trener w programie rozwoju kompetencji menadżerskich "Tesco Ekstraklasa" (od 2012 do teraz). Ekspert i wykładowca w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek" (od 2013 do teraz). Autor monografii naukowej dotyczącej psychologicznej specyfiki funkcjonowania informatyków: „Postawy zawodowe informatyków. Jednostka, zespół, organizacja". Współautor podręcznika szkoleniowego i systemu szkolenia pracowników w obszarze standardów obsługi klienta zewn. i wewn. Współautor książek na temat: prowadzenia negocjacji międzynarodowych, szkolenia podyplomowego menedżerów, zachowań konsumenckich. Autor ponad 40 artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, w tym kilkunastu artykułów z zakresu rozwoju kompetencji, rozwoju dorosłych oraz budowania systemów kompetencyjnych. Autor rozdziałów w podręcznikach akademickich dot. specyfiki zarządzania w IT. Redaktor merytoryczny polskich wydań książek z zarządzania personelem, zarządzania projektem oraz pierwszego kompleksowego podręcznika dot. rozwiązywania konfliktów (Handbook of Conflict).

Pedagog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej w Instytucie Pedagogiki UJ, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, prowadzi zajęcia kształtujące kompetencje dydaktyczne pedagogów oraz nauczycieli, współorganizator cyklicznie przygotowywanych w Instytucie Pedagogiki UJ Seminariów Dydaktyki Akademickiej, współpracująca z Centrum Zdalnego Nauczania UJ przy organizacji krakowskich seminariów „Dydaktyka zdalnego nauczania", współpracuje z Uniwersytetem Dzieci.

http://www.pedagogika.uj.edu.pl/index.php/pl/instytut/zakady/zakad_pedagogiki_szkolnej/kadra_naukowa/dr_anna_sajdak/

Adiunkt w Katedrze Historii Języka i Dialektologii WP UJ. Urodzona w 1979 roku w Myślenicach. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia z gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego, kultury języka i języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, a także ćwiczenia ze stylistyki języka polskiego w Instytucie Filologii Angielskiej UJ. Jest autorką książki Perswazja w dyskursie sejmowym (2008). Interesuje się przeobrażeniami współczesnej polszczyzny, zagadnieniami poprawności językowej, językiem polityki z perspektywy przemian polityczno-kulturowych, a także leksykologią i leksykografią. Od 2007 roku pracuje przy projekcie Wielkiego słownika języka polskiego. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

http://www.dialektologia.polonistyka.uj.edu.pl/pracownicy/dr-barbara-batko-tokarz

Dyrektor Studium Pedagogicznego UJ; w latach 1990-2002 kurator oświaty (do 31.12.1998 w województwie krakowskim, a następnie małopolskim), w latach 1998-2001 członek Rady Konsultacyjnej MEN ds. Reformy Edukacji; współautor koncepcji zewnętrznych egzaminów finalizujących poszczególne etapy kształcenia w oświacie, w tym pierwszej formuły nowej matury (2002).

http://www.sp.uj.edu.pl/struktura/zespol-pedagogow/jerzy-lackowski

Pracownik Zakładu Dydaktyki Chemii UJ; od siedmiu lat prowadzi kurs dydaktyczny dla doktorantów i zajęcia przygotowujące absolwentów do wejścia na rynek pracy; redaktorka i współautorka książki "Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego"; wiceprzewodnicząca sekcji dydaktycznej międzynarodowej organizacji EuCheMS.
 

Adiunkt na Wydziale Lekarskim CM UJ, pełniący funkcję kierownika Zakładu Dydaktyki Medycznej CM UJ.

Psycholog, pracownik Studium Pedagogicznego UJ; prowadzi treningi twórczości dla studentów, nauczycieli i pracowników firm; stale współpracuje z Ośrodkiem Twórczej Edukacji "Kangur"; jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności oraz Cognitive Science Society; profesjonalnie zajmuje się badaniami nad procesami pamięci i uwagi, reklamą i twórczością.

http://www.sp.uj.edu.pl/struktura/zespol-psychologow/krzysztof-piotrowski

Adiunkt w Zakładzie Fizyki Materiałów Organicznych w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

E-mail: dagmara.sokolowska@uj.edu.pl

Doktor, pracownik Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii UJ. Oprócz zajęć z dziedziny chemii, od wielu lat prowadzi autorski wykład pt. "Metody i techniki prezentacji danych", przeznaczony dla studentów Wydziału Chemii UJ.

Pełnomocnik Rektora UJ ds. e-nauczania, członek Komitetu Naukoznawstwa PAN, członek eLearning Task Force uniwersytetów skupionych w Grupie Coimba, członek zarządu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Kieruje Centrum Zdalnego Nauczania UJ. Jest jednym z organizatorów Krakowskich Seminariów „Dydaktyka zdalnego nauczania".