Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Zaproszenie do współpracy - nauczyciele akademiccy

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do współtworzenia bazy danych zarówno nauczycieli akademickich - ekspertów  w konkretnych obszarach dydaktyki akademickiej, jak i nowych kursów dla kadry i doktorantów UJ. Zwracamy się z serdeczną prośbą o włączenie się w tą inicjatywę tych z Państwa, którzy czerpią radość z kształcenia  studentów, są specjalistami, albo w swojej dyscyplinie naukowej (z zakresu pedagogiki, psychologii, zarządzania, komunikacji itp.), albo w dydaktyce przedmiotowej, a jednocześnie potrafią dzielić się tą wiedzą i doświadczeniem, a także są otwarte na nowe wyzwania.

Wszystkim osobom chętnym do współpracy przekazujemy poniżej formularze zgłoszeniowe:

Warunki ramowe

Formularz zgłoszeniowy wykładowcy

Formularz zgłoszeniowy kursu


Wszystkie zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: ars.docendi@uj.edu.pl

Zaproszenie do współpracy - praktykanci

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy organizowaniu pracy naszego Biura.

Od kandydatów oczekujemy:

  • zainteresowania tematyką dydaktyki akademickiej;
  • sprawnej obsługi komputera i znajomości narzędzi Microsoft Office (głównie Word, Excel, PowerPoint);
  • znajomości języka angielskiego umożliwiającego analizę prostego tekstu;
  • odpowiedzialności i umiejętności organizacji pracy własnej;
  • zapału i chęci do pracy.

Gwarantujemy:

  • niezbędne narzędzia pracy;
  • zdobycie doświadczenia w jednostce uniwersyteckiej, poznanie struktury zarządzania uczelnią;
  • przyjazną atmosferę;
  • zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki.

Wszystkich chętnych prosimy o nadesłanie wiadomości na adres e-mail: ars.docendi@uj.edu.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: "Praktyka w BDK UJ".

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykładowcy Ars Docendi

prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Zakładu Psychologii Religii. Specjalizacja: psychologia religii i  psychologia kulturowa. Od 1989 roku zajmuje się badaniami nad akulturacją w Polsce uchodźców i  innych grup migrantów  (repatrianci z Kazachstanu, studenci, biznesmeni).  Prowadzi też badania nad  procesem akulturacji Polaków wyjeżdżających za granicę oraz treningi  z zakresu komunikowania i negocjacji międzykulturowych. Prowadzi badania nad dziećmi migrantami (dzieci uchodźców, dzieci polskie z powrotów emigracyjnych, dzieci migrantów).
Prowadzi również badania nad klinicznymi aspektami religijności – rolą religii jako czynnika salutogennego i terapeutycznego, a także rolą jaką odgrywa religia  w procesach akulturacji.

http://www.religioznawstwo.uj.edu.pl/index.php/o-nas/pracownicy/prof-dr-hab-halina-grzymala-moszczynska

prof. dr hab. med. Jadwiga Mirecka

Profesor histologii na Wydziale Lekarskim CM UJ, kierownik Pracowni Dydaktyki Medycznej, wice-przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych, członek Komitetu Wykonawczego Association for Medical Education in Europe (AMEE), członek Zespołu Bolońskiego KRASP.

dr hab. Jan Franciszek Jacko, prof. UJ

Filozof, trener komunikacji pozawerbalnej (mowa ciała) i retoryki (logika praktyczna, erystyka), zawodowy aktor pantomimy (solowe spektakle w teatrach Austrii, Księstwa Liechtenstein, Niemiec, Polski, Szwajcarii i Włoch). Doktorat z filozofii, habilitacja z zarządzania. Trener komunikacji z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w Polsce i za granicą. Współpraca z Polskimi i zagranicznymi firmami szkoleniowymi. Autor lub współautor dwóch monografii poświęconych komunikacji w zarządzaniu i ponad 80 innych prac naukowych lub szkoleniowych. Profesor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i adiunkt z habilitacją w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W szkoleniach wykorzystuje techniki sceniczne i aktorskie do rozwijania kompetencji zarządczych. Aktualnie prowadzone przez niego badania dotyczą różnych roli, jaką przestrzeń i tzw. "mowa ciała" odgrywa w komunikacji międzyludzkiej. Ich wyniki są wykorzystywane w autorskich programach treningowych mających na celu usprawnienie niewerbalnej oraz werbalnej komunikacji i ekspresji w różnych dziedzinach, m.in. w komunikacji międzykulturowej, w negocjacjach, w autoprezentacji, w procesie nauczania, w  grze aktorskiej, w reklamie i w procesie tworzenia wizerunku w mediach masowego przekazu itp.

http://www.econ.uj.edu.pl/jacko

dr hab. inż. Justyna Maria Bugaj, prof. UJ

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytutu Ekonomii i Zarządzania, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, prowadzi zajęcia dydaktyczne na I, II i III stopniu studiów oraz na studiach podyplomowych. Jej badania są związane z oceną i rozwojem kompetencji pracowników oraz zarządzaniem uczelnią, w tym szczególnie: budowaniem i wdrażaniem strategii, współpracą z interesariuszami uczelni, kierowaniem pracownikami,  zarządzaniem jakością kształcenia.

http://www.econ.uj.edu.pl/instytut/kadra-dydaktyczna/pracownicy-naukowo-dydaktyczni/justyna-bugaj

dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ

Kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ 
na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Wieloletnie i różnorodne doświadczenia dydaktyczne

Wiodące zainteresowania naukowo-badawcze, potwierdzone publikacjami i wystąpieniami na konferencjach naukowych oraz znajdujące wykorzystanie w aktywności dydaktycznej:

• ogólne zagadnienia ustrojowo-systemowe związane z organizowaniem sposobu funkcjonowania społeczności międzynarodowej przez państwa oraz innych jej uczestników, w tym w szczególności prawo organizacji międzynarodowych, a zwłaszcza prawo pierwotne UE;

• protokół dyplomatyczny, etykieta prawnicza, negocjacje międzynarodowe.

Kontakt:

E-mail: brygida.kuzniak@uj.edu.pl

dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ

Psycholog (KUL), doktorat i habilitacja z zarządzania (UJ), adiunkt habilitowany w Instytucie Ekonomii i Zarządzania UJ, trener i konsultant zarządzania z 17 - letnim doświadczeniem. Ekspert i trener w programie doskonalenia kompetencji pracowników Centrali NBP. Ekspert i trener w programie doskonalenia kompetencji kierowniczych Korpusu Służby Cywilnej. Członek zespołu metodologicznego i trener w europejskich programach rozwoju kompetencji studentów informatyki i zarządzania (DIgital MArketing, DIMA 2010-2012; European Entrepreneurship in a Digital World: EEDW 2013-14) Ekspert i trener w programie rozwoju kompetencji menadżerskich "Tesco Ekstraklasa" (od 2012 do teraz). Ekspert i wykładowca w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek" (od 2013 do teraz). Autor monografii naukowej dotyczącej psychologicznej specyfiki funkcjonowania informatyków: „Postawy zawodowe informatyków. Jednostka, zespół, organizacja". Współautor podręcznika szkoleniowego i systemu szkolenia pracowników w obszarze standardów obsługi klienta zewn. i wewn. Współautor książek na temat: prowadzenia negocjacji międzynarodowych, szkolenia podyplomowego menedżerów, zachowań konsumenckich. Autor ponad 40 artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, w tym kilkunastu artykułów z zakresu rozwoju kompetencji, rozwoju dorosłych oraz budowania systemów kompetencyjnych. Autor rozdziałów w podręcznikach akademickich dot. specyfiki zarządzania w IT. Redaktor merytoryczny polskich wydań książek z zarządzania personelem, zarządzania projektem oraz pierwszego kompleksowego podręcznika dot. rozwiązywania konfliktów (Handbook of Conflict).

dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ

Pedagog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej w Instytucie Pedagogiki UJ, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, prowadzi zajęcia kształtujące kompetencje dydaktyczne pedagogów oraz nauczycieli, współorganizator cyklicznie przygotowywanych w Instytucie Pedagogiki UJ Seminariów Dydaktyki Akademickiej, współpracująca z Centrum Zdalnego Nauczania UJ przy organizacji krakowskich seminariów „Dydaktyka zdalnego nauczania", współpracuje z Uniwersytetem Dzieci.

http://www.pedagogika.uj.edu.pl/index.php/pl/instytut/zakady/zakad_pedagogiki_szkolnej/kadra_naukowa/dr_anna_sajdak/

dr hab. Magdalena Szopa, prof. UJ

dr hab. Barbara Batko-Tokarz

Adiunkt w Katedrze Historii Języka i Dialektologii WP UJ. Urodzona w 1979 roku w Myślenicach. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia z gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego, kultury języka i języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, a także ćwiczenia ze stylistyki języka polskiego w Instytucie Filologii Angielskiej UJ. Jest autorką książki Perswazja w dyskursie sejmowym (2008). Interesuje się przeobrażeniami współczesnej polszczyzny, zagadnieniami poprawności językowej, językiem polityki z perspektywy przemian polityczno-kulturowych, a także leksykologią i leksykografią. Od 2007 roku pracuje przy projekcie Wielkiego słownika języka polskiego. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

http://www.dialektologia.polonistyka.uj.edu.pl/pracownicy/dr-barbara-batko-tokarz

dr hab. Marek Frankowicz

dr Paweł Bernard, prof. UJ

dr Jerzy Lackowski

Dyrektor Studium Pedagogicznego UJ; w latach 1990-2002 kurator oświaty (do 31.12.1998 w województwie krakowskim, a następnie małopolskim), w latach 1998-2001 członek Rady Konsultacyjnej MEN ds. Reformy Edukacji; współautor koncepcji zewnętrznych egzaminów finalizujących poszczególne etapy kształcenia w oświacie, w tym pierwszej formuły nowej matury (2002).

http://www.sp.uj.edu.pl/struktura/zespol-pedagogow/jerzy-lackowski

dr Aneta Lipińska

dr Iwona Maciejowska, prof. UJ

Pracownik Zakładu Dydaktyki Chemii UJ; od siedmiu lat prowadzi kurs dydaktyczny dla doktorantów i zajęcia przygotowujące absolwentów do wejścia na rynek pracy; redaktorka i współautorka książki "Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego"; wiceprzewodnicząca sekcji dydaktycznej międzynarodowej organizacji EuCheMS.
 

dr Ignacy Nasalski

dr hab. Michał Nowakowski

Adiunkt na Wydziale Lekarskim CM UJ, pełniący funkcję kierownika Zakładu Dydaktyki Medycznej CM UJ.

dr Krzysztof T. Piotrowski

Psycholog, pracownik Studium Pedagogicznego UJ; prowadzi treningi twórczości dla studentów, nauczycieli i pracowników firm; stale współpracuje z Ośrodkiem Twórczej Edukacji "Kangur"; jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności oraz Cognitive Science Society; profesjonalnie zajmuje się badaniami nad procesami pamięci i uwagi, reklamą i twórczością.

http://www.sp.uj.edu.pl/struktura/zespol-psychologow/krzysztof-piotrowski

dr Dagmara Sokołowska

Adiunkt w Zakładzie Fizyki Materiałów Organicznych w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

E-mail: dagmara.sokolowska@uj.edu.pl

dr Grzegorz Stopa

Doktor, pracownik Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii UJ. Oprócz zajęć z dziedziny chemii, od wielu lat prowadzi autorski wykład pt. "Metody i techniki prezentacji danych", przeznaczony dla studentów Wydziału Chemii UJ.

dr Jacek Urbaniec

Pełnomocnik Rektora UJ ds. e-nauczania, członek Komitetu Naukoznawstwa PAN, członek eLearning Task Force uniwersytetów skupionych w Grupie Coimba, członek zarządu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Kieruje Centrum Zdalnego Nauczania UJ. Jest jednym z organizatorów Krakowskich Seminariów „Dydaktyka zdalnego nauczania".

mgr Andrzej Filip

mgr Małgorzata Perdeus-Białek

mgr Katarzyna Słota-Marciniec

mgr Stanisław Świder