Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dnia 31 października 2019 r. zakończyliśmy realizację Projekt POWER Ars Docendi – rozwój kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej informacji na tej stronie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Projekt  "Ars Docendi – rozwój kadry dydaktycznej UJ" powstał w ramach działań podejmowanych przez Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi UJ, pozawydziałowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, funkcjonującej w latach 2014-2017. Obecnie jednostką prowadzącą projekt jest Biuro Doskonalenia Kompetencji Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Iwona Maciejowska - Kierownik Projektu

W latach 2014-2017 dyrektor Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej ARS DOCENDI UJ, 2011-2017 przewodnicząca Zespołu ds. Programowych warsztatów Ars Docendi, następnie Rady programowej CDDA Ars Docendi UJ, od 2017 starszy wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Chemii, Wydziału Chemii UJ, przewodnicząca sekcji dydaktycznej EuCheMS, członek komitetów redakcyjnych 6 międzynarodowych czasopism naukowych, zaangażowana w liczne projekty (np. TeachEx)  i sieci międzynarodowe oraz działania związane z podnoszeniem kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej. Autor i/lub redaktor naukowy 13 książek (w tym: Maciejowska, I., & Byers, B. (Eds.). (2015), A Guidebook of Good Practice for Pre-Service Training of Chemistry Teachers. Krakow, Poland ) oraz ponad 100 artykułów i rozdziałów (np. Huber, H. S., Maciejowska, I. (2017) Project Based learning In Higher Education: From Theory to Practice [In:] H.E. Vidergor & O. Sela (Eds.), Innovative Teaching Strategies and Methods Promoting Lifelong Learning in Higher Education, nova science publisher, New York, 115-130) oraz ekspertyz m.in. dla MNiSW. Jej obecne zainteresowania naukowe obejmują głównie dydaktykę akademicką oraz dydaktykę przedmiotów przyrodniczych, szczególnie pod kątem rozwoju kompetencji kluczowych.

dr Aleksandra Lis - zastępca kierownika projektu (do listopada 2018 r.)

Absolwentka i pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaangażowana w realizację merytoryczną i organizacje kilkunastu projektów w obszarze szkolnictwa wyższego, w tym dedykowanych jakosci kształcenia (ERASMUS+: PHExcel, TeachEx). W latach 2010 - 2014 pracownik Centrum Badań nad Szkolnicwtem Wyższym UJ. Autorka i współautorka artykułów i ekspertyz w zakresie szkolnictwa wyższego (m.in.: Bugaj J., Fedaczyńska A. "Overseer Or Mentor? Future roles of supervisors." [w:] Marek T. et al (edt.)" Human Factors of a Global Society: A system of systems perspective", s. 781 – 790, London, New York: Taylor & Francis, Fedaczyńska A. "Tworzenie warunków sprawnej komunikacji jako podstawa funkcjonowania polityki publicznej na przykładzie projektu EIPPEE" Zarządzanie Publiczne, Numer 1 (25), s. 29–38, ISSN 1896-0200, Bugaj J. (red.), Rybkowski R., Fedaczyńska A., Bryda G. "PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE KIEROWANE DO ABSOLWENTÓW UCZELNI – PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ EUROPEJSKICH", Frankowicz M., Fedaczyńska A. "Report of IUFRO Learning Initiative 2012: Analysis of learning outcomes – raport z badań.", Bugaj J. (red.), Godzwon Z., Lis A., Rybkowski R., Pilch M. "Wpływ sektora
szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto")

dr Monika Stawicka - Koordynator zadania język angielski w dydaktyce

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie na Wydziale Filologicznym obroniła pracę doktorską w dziedzinie lingwistyki poświęconą kształceniu językowemu w szkole wyższej. Jako dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego (2013-2016) opracowała i wdrożyła, w ramach strategii rozwoju UJ, system nauczania języków obcych na lektoratach i kursach otwartych.Proces ten zakończony został uzyskaniem przez JCJ (2016) międzynarodowej akredytacji Eaquals (www.eaquals.org) – organizacji działającej pod auspicjami Council of Europe na rzecz jakości w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. JCJ uzyskało tę akredytację jako pierwsze uniwersyteckie centrum językowe w Polsce, tym samym wyznaczając możliwe ścieżki rozwoju nauczania języka angielskiego w szkole wyższej w kierunku nauczania tego języka do celów specjalistycznych, w tym angielskiego języka akademickiego (academic English). Monika Stawicka jest autorką monografii W poszukiwaniu nowej równowagi w nauczaniu języków obcych w szkole wyższej (2015) oraz publikacji z zakresu metodyki i jakości nauczania języka angielskiego i twórczynią materiałów dydaktycznych dla studentów i nauczycieli, min. pierwszego w Polsce otwartego e-podręcznika do nauczania języka angielskiego dla informatyków English++ (nagroda European Language Label), czy witryny poświęconej pisaniu abstraktów (projekt dydaktyczny wykonany wspólnie ze studentami studiów doktoranckich UJ http://www.abstract.jcj.uj.edu.pl/. Obecnie M. Stawicka zajmuje się nauczaniem doktorantów angielskiego języka akademickiego uprawiając z zamiłowaniem dydaktykę w wydaniu mniej podawczym. M. Stawicka jest także audytorem PASE (organizacji działającej na rzecz jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce, oraz rzeczoznawcą MEN. Od 2016 roku jest członkiem Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

dr hab. n. med. Magdalena Szopa - Koordynator zadania metody dydaktyczne

dr hab. Marek Frankowicz - Koordynator zadania zarządzanie informacją

Adiunkt z hab. na Wydziale Chemii UJ, Ekspert Boloński, Członek Rady Programowej Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, koordynator i uczestnik licznych projektów edukacyjnych, autor ekspertyz i publikacji nt.szkol. wyższ. np. Wykorzystanie Internetu w eduk., badaniach nauk. i zarządzaniu informacją, Rola komp. informacyjnych w podnoszeniu jakości kształ. w uczelni.

mgr Paweł Kuśmierczyk - Koordynator zadania kompetencje informatyczne i oprogramowanie

Absolwent  Wydziału  Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,  tytuł magistra uzyskał w 2002r. w specjalności  Zarządzanie kadrami. Obecnie pracownik Pracowni Multimedialnej i Komputerowej na tymże Wydziale oraz  wykładowca na Studiach Podyplomowych Public Relation w Instytucie Ekonomii,  Finansów i Zarządzania UJ. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w firmie doradztwa personalnego, aby później skupić się na działalności  informatycznej. Jako ekspert  na zlecenie firmy Dell uczestniczył we wdrożeniach systemów bezpieczeństwa danych dla podmiotów z sektora bankowego,  ubezpieczeniowego  i produkcyjnego. Współpracownik i konsultant ds. informatycznych w kilku niezależnych firmach. Od 13 lat związany również Instytutem Archeologii UJ jako administrator systemu IT. W latach 2014 – 2017 współpracował jako specjalista ds. Informatyki z WGGiOS  AGH.  Stypendysta programu Akademicka Innowacyjność dla Małopolski  dla najlepszych doktorantów UJ. Uczestnik kilkunastu konferencji, kursów  i warsztatów. Trener i wykładowca m.in. w projektach szkoleniowych dla TVP, UM Kraków, GUP w Krakowie. Prywatnie mąż i ojciec dwójki wspaniałych dzieci. Miłośnik fotografii, motocykli i górskich wędrówek.

mgr Laura Rabiej - specjalista ds. szkoleń

Absolwentka, pracownik i doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaangażowana w realizację merytoryczną i organizacje kilku projektów w zakresie edukacji i ewaluacji. Prowadziła badania m.in. w ramach projektów: „Przywództwo w edukacji” (ISP UJ), „Szkoła-rodzice- społeczność lokalna” (IBE) „Crossing Borders: young Europeans' constructions of Citizenship and Identites”, a także badanie ewaluacyjne w ramach projektu "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły". Odbyła półroczne stypendium w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Rethymno oraz uczestniczyła w programie Livelong Learning Erasmus Intensive Programme na Uniwersytecie w Murci, który koncentrował się na dyskusji nad demokracją w edukacji. W latach 2010-2015 pracowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w projekcie ministerialnym „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. W tym czasie była członkinią zespołu metodologicznego Systemu Ewaluacji Oświaty. Ukończyła kursy z umiejętności trenerskich i facylitacji, prowadziła warsztaty dla nauczycieli z zakresu ewaluacji,  kompetencji kluczowych i zarządzania projektami. Autorka i współautorka artykułów: „Szkoła jako organizacja ucząca się” w publikacji pt. “Zarządzanie organizacjami publicznymi”, pod redakcją Aleksandra Noworóla, "Making students involved in the learning process", [W:] EDULEARN13 Proceedings, Barcelona. Współautorstwo: "Odpowiedzialni nauczyciele" oraz "W poszukiwaniu dobrego nauczania i uczenia się"[W:] EDUNEWS. Prywatnie mama dwóch córek.

dr hab. inż. Justyna Bugaj

Doktor habilitowany w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej. W swoich badaniach początkowo koncentrowała się na zarządzaniu relacjami biznesowymi w powiązaniu z kulturą organizacyjną. Od roku 2009 skupiła się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem w szkolnictwie wyższym, zwłaszcza oceną i rozwojem kompetencji nauczycieli akademickich oraz strategicznym zarządzaniem zasobami ludzkimi w aspekcie międzynarodowej konkurencji akademickiej. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (w 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie) zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem strategicznym w szkolnictwie wyższym oraz rozwojem organizacyjnym uniwersytetu. Autorka licznych publikacji z tego zakresu, w tym najnowszej monografii dotyczącej rozwoju kadry uczelnianej: Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016 r.).Aktywna uczestniczka projektów badawczych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich (np. PROCERTU, Kuźnia Kadr 7) i Funduszu Islandzkiego (np. PolEdda).

Łącząc badania teoretyczne z praktyką autorka bądź współautorka wielu ekspertyz, raportów i opracowań dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego, zamawianych między innymi przez MNiSW, NCBiR czy polskie publiczne i niepubliczne uczelnie.

Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu strategicznego zarządzania uczelniami wyższymi oraz nowoczesnej dydaktyki akademickiej.

dr Michał Nowakowski

Adiunkt na Wydziale Lekarskim CM UJ, pełniący funkcję kierownika Zakładu Dydaktyki Medycznej CM UJ.

dr Aleksandra Powierska

Pracownik Biura Prasowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel akademicki, doktorantka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych specjalizująca się w dziedzinie nowych mediów; expert w grupie ds. komunikacji uniwersyteckiej sieci współpracy "The Guild of European Research-Intensive Universities"; od 7 lat związana z działalnością w obszarze marketingu internetowego, a w szczególności social media; wykłada takie przedmioty jak "Kultura 2.0: Media społecznościowe", "Reklama Audiowizualna", "Historia mediów i media społecznościowe";  autorka licznych publikacji z zakresu medioznawstwa; absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich "Społeczeństwo-Technologie- Środowisko".

dr Monika Stawicka

Monika and Guy have together clocked up the grand total of 50 years not out teaching at the Jagiellonian University in a range of positions, institutes and departments, and at every conceivable level of English language instruction. They have organised and run courses for undergraduate and post-graduate students as well as tailor-made units for PhD students. Publications have ranged from textbooks, methodological aids, dictionaries, lexicons, and a host of conference papers on various aspects of Academic English as well as English for Special Purposes. Monika holds a PhD in Applied Linguistics while Guy soldiered on to eventually gain an MA in Translation Studies with a Russian-Polish bent. They both currently work at the Jagiellonian Language Centre (JCJ). Besides devising courses, running exams and drawing up syllabuses they occasionally find time for non-teaching activities. Dogs are dear to both of them.

dr hab. Remigiusz Sapa

Dr hab. Remigiusz Sapa pracuje jako adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania na temat współczesnej komunikacji naukowej, zachowań informacyjnych i zarządzania informacją. Podejmuje też problematykę metodologii badań informatologicznych i funkcjonowania bibliotek akademickich. W latach 2008-2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu INiB UJ ds. dydaktyki, a od roku 2012 jest jego dyrektorem. Także od roku 2012 kieruje studiami doktoranckimi w dziedzinie nauk humanistycznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Był współautorem głębokich zmian w programach studiów I, II i III stopnia, projektował też i wdrożył kilka autorskich przedmiotów. Ostatnio opublikował między innymi: Information seeking behaviour of mathematicians: scientists and students. Information Research, 2014, 19(4), paper 644 (współaut. M. Krakowska, M. Janiak); Wsparcie dla indywidualnego zarządzania informacją w polskich repozytoriach uczelnianych. W: A.Korycińska-Huras, M.Janiak (red.). Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym: badania, zasoby, użytkownicy. Warszawa: Wydaw. SBP, 2014, s. 81-96;  Metodologia badań indywidualnego zarządzania informacją: wybrane aspekty. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2016, t. 54, nr 1 (107), s. 7-20; Projektowanie badań indywidualnego zarządzania informacją z zastosowaniem techniki oprowadzania (guided tour). W: Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii, red. Sabina Cisek. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 2016, s. 95-108.

dr Sybilla Stanisławska Kloc

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych, adwokat; ukończyła aplikację sądową oraz adwokacką. Pracuje w Katedrze (dawnym Instytucie) Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka Instytutu Maxa Plancka w Monachium (Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law), członek Komisji Prawa Autorskiego przy MKiDzN. Autorka monografii „Ochrona baz danych” oraz autorka (współautorka) publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym: dozwolonego użytku utworów (wykorzystywania utworów w działalności bibliotek, prawa cytatu), utworów osieroconych, plagiatu, audiodeskrypcji, komercjalizacji wyników badań naukowych. Współautorka komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (M. Bukowski, D. Flisak (red.), Z. Okoń, P. Podrecki, J. Raglewski, S. Stanisławska-Kloc, T. Targosz – Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, 2014/2015). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia seminariów, szkoleń, dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, pracowników naukowych, rzeczników patentowych, przedsiębiorców.

dr Ewelina Strawa- Kęsek

Polonistka, logopeda, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z metodyką nauczania. Autorka wielu artykułów naukowych oraz książki poświęconej metodzie projektu w edukacji polonistycznej (Kraków 2015), twórczyni nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Brała udział w międzynarodowych projektach badawczych poświęconych edukacji, prowadziła i koordynowała badania ilościowe i jakościowe w szkołach. Jako specjalistka do spraw badań i analiz współpracowała z Pracownią Języka Polskiego Instytutu Badań Edukacyjnych; była członkinią zespołu badawczego w projekcie Akademickie Centrum Kreatywności (MNiSW) realizowanym na Wydziale Polonistyki UJ. Współpracuje z Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na WP UJ. Jest edukatorką w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, gdzie tworzy programy edukacyjne i przewodniki do wystaw, prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz współpracuje z nauczycielami.

mgr Guy Torr

Monika and Guy have together clocked up the grand total of 50 years not out teaching at the Jagiellonian University in a range of positions, institutes and departments, and at every conceivable level of English language instruction. They have organised and run courses for undergraduate and post-graduate students as well as tailor-made units for PhD students. Publications have ranged from textbooks, methodological aids, dictionaries, lexicons, and a host of conference papers on various aspects of Academic English as well as English for Special Purposes. Monika holds a PhD in Applied Linguistics while Guy soldiered on to eventually gain an MA in Translation Studies with a Russian-Polish bent. They both currently work at the Jagiellonian Language Centre (JCJ). Besides devising courses, running exams and drawing up syllabuses they occasionally find time for non-teaching activities. Dogs are dear to both of them.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusze Europejskie

Unia Europejska